บริษัท สหมิตรอุบล จำกัด

เป็นบริษัทผู้ประกอบการเดินรถโดยสารซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ในนาม

"ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหมิตรเดินรถ"

และเปลี่ยนเป็น บริษัท สหมิตรอุบลจำกัด เมื่อปี 2512 ปัจจุบัน มีรถโดยสารให้บริการ 4 ชนิด คือ

- รถมินิบัส

- รถตู้
- รถปรับอากาศแบบมีห้องน้ำ (ป1)
- รถปรับอากาศแบบไม่มีห้องน้ำ (ป 2)
เส้นทางที่ให้บริการ มีดังนี้
- สาย 235 อุบลราชธานี - อุดรธานี
- สาย 240 ธาตุพนม - สกลนคร
- สาย 241 อุบลราชธานี - สกลนคร
- สาย 255 อุบลราชธานี - มุกดาหาร
- สาย 256 อุบลราชธานี - นครพนม