ราคาคาโดยสาร รถปรับอากาศ ชั้น 1 สาย 235 , 241 และ 256

 
ราคาคาโดยสาร รถปรับอากาศ ชั้น 2 สาย 235 ผ่านเรณู